Do zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

 1. Planowanie pracy oświatowo-zdrowotnej.
 2. Poradnictwo w zakresie organizacji i metod pracy dla koordynatorów programów w podległych placówkach.
 3. Nadzorowanie i monitorowanie przebiegu programów i akcji edukacyjno zdrowotnych w zakresie promocji zdrowia.
 4. Analiza potrzeb zdrowotnych środowiska w rejonie działań PSSE w Gdyni.
 5. Opracowanie i realizowanie lokalnych programów prozdrowotnych.
 6. Udzielanie pomocy metodycznej, organizacyjnej podległym placówkom w realizacji zadań prozdrowotnych.
 7. Monitorowanie i ewaluacja wprowadzanych programów prozdrowotnych.
 8. Organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych oraz edukacji związanej z realizacją programów Oświaty Zdrowotnej.
 9. Prowadzenie poradnictwa i zaopatrywanie podległych placówek w materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne.
 10. Współpraca z samorządem lokalnym, instytucjami, organizacjami pozarządowymi w zakresie działań prozdrowotnych.
 11. Organizowanie interwencji nieprogramowych (akcji).