CO CI CHODZI PO GŁOWIE – EDUKACJA ZDROWOTNA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA WSZAWICY

pobrane (4)

Cel główny:

zmniejszenie liczby przypadków występowania wszawicy wśród dzieci

Cele szczegółowe:

objęcie programem rodziców i nauczycieli z przedszkoli i szkół podstawowych
dostarczanie wiedzy z zakresu zapobiegania występowaniu wszawicy oraz kształtowanie aktywnych postaw prozdrowotnych,

Program jest adresowany do:

rodziców dzieci przedszkolnych,
uczniów szkół podstawowych i ich rodziców,
organizatorów, opiekunów oraz uczestników wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży.

Realizatorzy:

nauczyciele, wychowawcy klas, pielęgniarki środowiska szkolnego, opiekunowie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży

Ramy czasowe:

rok szkolny


 

Przykładowa procedura postępowania w przypadku wystąpienia wszawicy u dzieci

 1. Szkoła powinna posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów na przegląd higieny osobistej, w tym na kontrolę czystości skóry głowy dziecka.
 2. Po stwierdzeniu wszawicy pielęgniarka lub wychowawca są zobowiązani do powiadomienia rodziców.
 3. W trakcie leczenia dziecko powinno pozostać w domu, żeby zapobiec szerzeniu się zakażenia na inne dzieci uczęszczające do szkoły. Dziecko wraca do szkoły po zakończeniu leczenia, z czystą głową.
 4. Po powrocie dziecka do szkoły powinien zostać wykonany kontrolny przegląd czystości skóry głowy przez pielęgniarkę szkolną – jeśli rodzic/opiekun wyraził na piśmie zgodę na kontrole czystości.
 5. Jeżeli w danej szkole pojawiła się wszawica – kontrolą powinno objąć się uczniów, (których ?rodzice/opiekunowie wyrazili na piśmie zgodę na kontrole czystości), a zwłaszcza z tej samej klasy, w której stwierdzono wszawicę.??
 6. O wystąpieniu wszawicy należy poinformować dyrektora szkoły.
 7. Jeśli w szkole jest rodzeństwo ucznia, u którego stwierdzono wszawicę, należy przebadać również rodzeństwo i uczniów klas, do których uczęszcza rodzeństwo, (jeśli rodzice/opiekunowie wyrazili na piśmie zgodę na kontrole czystości).
 8. Wychowawcy na godzinach wychowawczych i na spotkaniach z rodzicami przedstawiają informacje na temat wszawicy i sposobów jej leczenia.
 9. Dyrektor danej placówki powinien zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach. W przypadku podejrzenia o zakażenie przedmiotów (dywan, pluszowe zabawki) dyrektor ma obowiązek zlecić przeprowadzenie dezynsekcji.
 10. W przypadku wystąpienia trudności, np. w rodzinach o niskim statusie socjoekonomicznym dyrekcja placówki może podjąć współpracę z MOPS w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom w rozwiązaniu problemu wszawicy wśród wszystkich domowników, a nawet egzekwowania od rodziców/opiekunów leczenia całej rodziny w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby i jej nawrotów.

Rodzic zobowiązany jest do:

regularnego sprawdzania włosów i skóry głowy dziecka w celu wykrywania ewentualnej obecności wszy lub gnid oraz regularne sprawdzanie wszystkich domowników, a w przypadku stwierdzenia wszawicy u dziecka:

 • Natychmiast przeprowadzić kurację odwszawiającą
 • Zabieg powtórzyć zgodnie z zaleceniami producenta preparatu
 • Regularnie wyczesywać włosy dziecka likwidując gnidy
 • Myć często głowę dziecka przez okres 3-4 miesięcy
 • Wygotować pościel, ręczniki, zmienić grzebienie, gumki do włosów i inne ozdoby do włosów
 • Przeprowadzić kurację dla całej rodziny
 • Dopilnować, aby dziecko nie chodziło do szkoły lub przedszkola z nieleczoną wszawicą
 • Stosować bezpieczne zabiegi dezynfekcyjne, które nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia dziecka
 • Powiadomić szkołę/przedszkole o stwierdzeniu wszawicy u dziecka i podjętych.

Pliki do pobrania: