Raport Głównego Inspektora Sanitarnego. Nowe narkotyki w Polsce 2017-2018

Główny Inspektor Sanitarny wydał kolejny Raport na temat Nowych Narkotyków w Polsce w latach 2017-2018 (kliknij, aby pobrać dokument w wersji pdf) dotyczący zwalczania problemu nowych narkotyków.

W publikacji z podziałem na rozdziały zostały omówione:

– aspekty prawne regulujące problematykę wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych;

–  działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach nadzoru państwa nad środkami zastępczymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi;

– zidentyfikowane w Polsce w latach 2017-2018 „nowe narkotyki” z uwzględnieniem oceny ich wpływu na zdrowie i życie ludzi;

– epidemiologię zatruć nowymi narkotykami w 2018 roku w porównaniu z latami 2013-2017.

Raport pochodzi ze strony:

Nowe narkotyki w Polsce 2017-2018, raport Głównego Inspektora Sanitarnego