Kierownik Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

mgr inż. Małgorzata Krawczak
tel. (058) 620-18-38 w. 321
pok. 402, IV piętro

Godziny przyjmowania interesantów (Uwaga! Wyłącznie poniedziałek i czwartek): 8:30 – 13:00

Składanie dokumentów do uzgodnienia i odbioru w Sekretariacie (parter pok. 007)

Do zadań Sekcji należy:

 1. uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, a także wskazań lokalizacyjnych i lokalizacji autostrad pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
 2. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:
  • budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
  • nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie.
 3. uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych oraz środków komunikacji lądowej,
 4. inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,
 5. przygotowywanie decyzji, zarządzeń i opinii lub występowanie do innych organów o ich wydanie – w wypadkach określonych w przepisach dotyczących działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 6. udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,
 7. wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej