Koordynator Sekcji Higieny Pracy

st. instr. hig. Barbara Górna
tel. +48 58 620-85-27 w. 331
e-mail: hig.pracy@psse.gdynia.pl
pok. 400, IV piętro

Godziny przyjmowania interesantów (pon-pt):
7:30 – 10:00

Do zadań Sekcji Higieny Pracy należy:

 • nadzór nad stanem sanitarnym i higieną w zakładach i miejscach pracy,
 • prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach chorób zawodowych,
 • kontrola przestrzegania przez pracodawców przepisów z zakresu higieny pracy,
 • nadzór nad substancjami i mieszaninami chemicznymi,
 • nadzór nad prekursorami narkotyków grupy 2 i 3,
 • sprawowanie kontroli nad czynnikami biologicznymi występującymi w środowisku pracy,
 • nadzór nad produktami biobójczymi,
 • nadzór nad czynnikami rakotwórczymi w środowisku pracy,
 • nadzór nad zakazem wprowadzania do obrotu produktów co do których zachodzi podejrzenie, że są środkami zastępczymi,
 • nadzór nad detergentami,
 • egzekwowanie od pracodawców bezpiecznych warunków pracy przez kontrolowanie wyników pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, wykonywanych przez laboratoria uprawnione do prowadzenia takich badań.
 • kontrolowanie podmiotów wykonujących działalność wchodzącą w zakres sprawowanego nadzoru,
 • nakazywanie usunięcia uchybień sanitarnych stwierdzonych podczas kontroli,
 • inne czynności wynikające z przepisów prawa.