Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej

mgr inż. Monika Chudek
tel.: +48 58 620-85-27 w.328
e-mail: hig.komunalna@psse.gdynia.pl

Godziny przyjmowania interesantów (pon-pt):
7:30 – 14:00

 

Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej  należy:

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych, pływalni, kąpieliskami i urządzeniami atrakcji wodnych;
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w przypadku złej jakości wody przeznaczonej do spożycia, z pływalni i kąpielisk;
 • Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (tworzenie harmonogramów pobierania próbek wody, pobieranie próbek wody do badań, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych);
 • Wydawanie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia, zbiorczych rocznych ocen dot. jakości wody w pływalniach, ocen oraz komunikatów dotyczących przydatności lub nieprzydatności wody do kąpieli w kąpieliskach;
 • Informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych, pływalniach i kąpieliskach;
 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno – higienicznym obiektów użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:
  • zakładami fryzjerskimi, kosmetycznymi, tatuażu i odnowy biologicznej;
  • obiektami hotelarskimi i turystycznymi;
  • podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, placówkami zapewniającymi całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku i schroniskami;
  • dworcami PKP i SKM oraz środkami transportu osobowego;
  • obiektami sportowymi, kulturalnymi, terenami rekreacyjnymi, cmentarzami, zakładami pralniczymi, ustępami publicznymi;
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w przypadku złego stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów;
 • Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, na przewóz zwłok i szczątków ludzkich na terenie i za granicę oraz na sprowadzenie zwłok i szczątków zza granicy;
 • Opiniowanie wniosków dot. organizowania imprez masowych oraz regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w zakresie zagadnień higieny komunalnej;
 • Rozpatrywanie interwencji związanych z nieprawidłowym utrzymaniem stanu higieniczno-sanitarnego nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, a także związanych z uciążliwościami akustycznymi i zanieczyszczeniem powietrza w środowisku zamieszkania i obiektach użyteczności publicznej.

INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH W SPRAWIE WYDANIA POZWOLENIA NA EKSHUMACJĘ I PRZEWÓZ EKSHUMOWANYCH ZWŁOK/SZCZĄTKÓW:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok/szczątków: Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację (plik do pobrania pdf);
 • Pełnomocnictwo do działania w imieniu wnioskodawcy od pozostałych stron postępowania oraz do odbioru dokumentacji (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa): (plik do pobrania w wersji pdf);
 • Oświadczenie osoby uprawnionej do wnioskowania o ekshumację zwłok/szczątków (w przypadku, gdy takie oświadczenie nie zostało zapisane we wniosku o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok/szczątków): (plik do pobrania w wersji pdf);
 • Odpis skróconego aktu zgonu osoby ekshumowanej;
 • W przypadku gdy ekshumacja jest dokonywana przed upływem 2 lat od dnia zgonu – karta zgonu osoby ekshumowanej;
 • Zgoda zarządcy cmentarza, na którym odbędzie się ekshumacja zwłok/szczątków wraz z podaniem terminu ekshumacji;
 • Zgoda zarządcy cmentarza na pochowanie ekshumowanych zwłok/szczątków – w przypadku ich przewozu;
 • W przypadku ekshumacji wraz z przewozem – dane firmy, która tego przewozu dokona (nazwa, numer rejestracyjny środka transportu);
 • W przypadku ekshumacji zwłok/szczątków przed upływem 20 lat od pochówku celem ich kremacji – dokument z zakładu kremacyjnego o możliwości kremacji wraz z trumną,
 • Dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy wraz z podpisem właściciela.