Do zadań sekcji należy:

 1. Nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w placówkach oświatowo-wychowawczych , opiekuńczych, w szkołach wyższych i placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.
 2. Higieniczna ocena rozkładów zajęć lekcyjnych w szkołach.
 3. Prowadzenie ocen dostosowania mebli do wzrostu dzieci w przedszkolach i szkołach.
 4. Prowadzenie ocen warunków zdrowotnych w szkolnych pracowniach
  komputerowych.
 5. Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych
  substanji i preparatów chemicznych w szkolnych pracowniach chemicznych.
 6. Ocena stanu higieniczno-sanitarnego obiektów oświatowo-wychowawczych (żłobki, domy dziecka, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, średnie i wyższe, warsztaty szkolne, internaty, świetlice socjoterapeutyczne, specjalne zakłady szkolno-wychowawcze, placówki socjalizacyjne, młodzieżowy dom kultury, schronisko szkolne, akademiki).
 7. Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla pomieszczeń oraz sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach.
 8. Opiniowanie i nadzór obiektów w zakresie przygotowania placówek do
  wypoczynku dzieci i młodzieży pod względem wymagań higienicznych
  i zdrowotnych.