Kierownik Sekcji Badań Wody

mgr Anna Jajkowska
tel.: +48 58 620-85-27 w. 311, 324


 

Zlecenia na wykonanie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody przyjmowane są na III piętrze w Sekcji Badań Wody.

Wyposażenie: Sekcja Badań Wody posiada w zakresie badań fizyko-chemicznych wody wysokiej klasy wyposażenie badawcze.

Numer akredytacji (kliknij aby pobrać aktualny zakres akredytacji): AB 513_Wydanie 14

Pliki do pobrania:   Umowa zlecenie Wyd. IX (kliknij w link, aby pobrać plik w wersji pdf)

Raporty:

Metody badawcze:

Sekcja Badań Wody prowadzi badania próbek wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz próbek wód powierzchniowych i wód w basenach kąpielowych w pracowni fizyko-chemicznej oraz pracowni mikrobiologicznej, następującymi metodami badawczymi:

 

METODY FIZYKO-CHEMICZNE

Kierownik Sekcji Badań Wody/ Kierownik techniczny
mgr Anna Jajkowska
tel. +48 58 620-85-27 w. 311

Oznaczenia fizyko-chemiczne w wodzie do spożycia
L.p. Nazwa oznaczenia Metoda badawcza A/P*
1 Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09                Metoda nefelometryczna

 

A
2 Barwa PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D         Metoda wizualna A
3 Zapach LW/IB-18 Wyd. I z 12.08.2008            Metoda organoleptyczna
4 Smak LW/IB-23 Wyd. I z 20.09.2010            Metoda organoleptyczna
5 pH PN-EN ISO 10523:2012                      Metoda potencjometryczna

 

A
6 Twardość PN-ISO 6059:1999                            Metoda miareczkowa A
7 Zasadowość ogólna PN-EN ISO 9963-1:2001/Ap1:2004     Metoda miareczkowa A
8 Indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001                       Metoda miareczkowa A
9 Jon amonu PN-ISO 7150-1:2002                         Metoda spektrofotometryczna

 

A
10 Azotyny PN-EN 26777:1999                           Metoda spektrofotometryczna

 

A
11 Azotany PN-82/C-04576/08 1)                                    Metoda spektrofotometryczna

 

A
12 Chlorki PN- ISO 9297:1994                          Metoda miareczkowa (Mohra)

 

A
13 Żelazo PN-ISO 6332:2001                           Metoda spektrofotometryczna

 

A
14 Mangan LW/IB-24 Wyd. I z 06.12.2010 wg. instrukcji producenta HACH LANGE metoda 8149                                    Metoda spektrofotometryczna

 

A
15 Przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999                           Metoda konduktometryczna

 

A
16 Wapń PN-ISO 6058:1999                           Metoda miareczkowa

 

A
17 Magnez PN-ISO 6059:1999                           Metoda z obliczeń

 

18 Fluor PN-78/C-04588/03 1)                                    Metoda potencjometryczna

 

A
19 Siarczany LW/IB-21 Wyd. I z 06.10.2008 wg. instrukcji producenta HACH LANGE metoda 8051                               Metoda spektrofotometryczna

 

A
20 Sucha pozostałość PN-78/C-04541 1)                                            Metoda wagowa

 

21 Tlen rozpuszczony PN-EN ISO 5814:2013                      Metoda potencjometryczna
22 Chlor wolny LW/PB-1 Wyd. I z 15.03.2016 wg instrukcji producenta HACH metoda 8021                               Metoda kolorymetryczna

 

A
23 Chlor całkowity LW/PB-2 Wyd. I z 15.03.2016 wg instrukcji producenta HACH metoda 8167                                 Metoda kolorymetryczna

 

A
24 Chlor związany LW/PB-2 Wyd. I z 15.03.2016 wg instrukcji producenta HACH metoda 8167     Metoda z obliczeń

 

A
25 Potencjał redox (ORP) LW/PB-3 Wyd. I z 18.04.2016           Metoda potencjometryczna

 

1)           norma wycofana bez zastąpienia, spełniająca wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 roku  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2017 roku  poz. 2294)

 

METODY MIKROBIOLOGICZNE

Koordynator Laboratorium Mikrobiologii Wody/ Kierownik techniczny:
mgr Natalia Cwynar
tel. +48 58 620-85-27 w. 333

 

Przedmiot badania

Badane cechy Dokument odniesienia

A/P

Woda

Woda do spożycia

Liczba mikroorganizmów w temp. 22 ºC

Zakres od: 1 jtk/1 ml

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

PN-EN ISO 6222:2004

A

Liczba mikroorganizmów w temp. 36ºC Zakres od: 1 jtk/1 ml Metoda płytkowa (posiew wgłębny) PN-EN ISO 6222:2004

A

Liczba enterokoków kałowych Zakres od: 1 jtk/100 ml, 1 jtk/250 ml Obecność enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej PN-EN ISO 7899-2:2004

A

Liczba Clostridium perfringens Zakres od: 1 jtk/100ml Obecność Clostridium perfringens Metoda filtracji membranowej PN-EN ISO 14189:2016-10

A

Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli Zakres od: PN-EN ISO 9308-2:2014-06

A

Liczba Pseudomonas aeruginosa Zakres od: 1 jtk/100 ml, 1 jtk/250 ml Obecność Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej PN-EN ISO 16266:2009

A

Liczba bakterii grupy coli Zakres od: 1 jtk/100 ml, 1 jtk/250 ml Obecność bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej PN-EN ISO 9308-1:2014-12

PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04

A

Liczba Escherichia coli Zakres od: 1 jtk/100 ml, 1 jtk/250 ml Obecność Escherichia coli Metoda filtracji membranowe PN-EN ISO 9308-1:2014-12

PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04

A

Liczba bakterii z rodzaju Legionella Zakres od: 1 jtk/100ml, 1 jtk/1000ml Obecność bakterii z rodzaju Legionella Metoda filtracji membranowej PN-EN ISO 11731-2:2008

A

Liczba bakterii z rodzaju Legionella Zakres od: 1 jtk/100ml, 1 jtk/1000ml Obecność bakterii z rodzaju Legionella Metoda filtracji membranowej LMW/PB-6 Wydanie II 02.05.2007

A

Liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (Clostridia) Zakres od: 1 jtk/100ml, 1 jtk/50 ml Obecność przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (Clostridia) Metoda filtracji membranowej PN-EN 26461-2:2001

A

Liczba gronkowców koagulazododatnich Zakres od: 1 jtk/100ml Obecność gronkowców koagulazododatnich Metoda filtracji membranowej PN-Z-11001-3:2000 Załącznik A

A

Liczna Clostridium perfringens Zakres od: 1 jtk/100ml Obecność Clostridium perfringens Metoda filtracji membranowej na podłożu m-CP LMW/PB-10 Wydanie I 18.10.2010

A

Woda

Ścieki

Obecność Salmonella spp.

Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 19250:2013-07

A

Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii Escherichia coli Zakres od: < 15 NPL/ 100 ml Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby PN-EN ISO 9308-3:2002

A

* A – oznacza metodę akredytowaną – zakres akredytacji AB 513; P – metoda wykonana przez podwykonawcę
** – norma wycofana bez zastąpienia, spełniająca wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.07.2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989)
*** – oznacza wizualną metodę oznaczenia barwy


 

Przyszłość:
Naszym głównym atutem oprócz wysokiej jakości wyposażenia jest wykwalifikowany personel. Posiadanie akredytacji obliguje nas do ciągłego doskonalenia się. Naszą bogatą ofertę analityczną sukcesywnie powiększamy. Prowadzone w laboratorium badania monitoringowe, pozwalają zachować bezpieczeństwo ludzi korzystających z wody na terenie powiatów: gdyńskiego, puckiego i sopockiego.