Skargi i wnioski dotyczące pracy urzędu

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 1257 ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).

Przyjęcia obywateli w sprawach skarg i wniosków (Pn-Pt) w godz. : 9:00 – 14:00. Miejscem składania skarg i wniosków jest Sekretariat PSSE (I piętro, pok 102).

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego
 • adres wnoszącego

Skargi i wnioski dotyczące pracy urzędu przyjmuje Dyrektor PSSE w Gdyni w każdą środę w godzinach 15:00-16:00, po uprzednim uzgodnieniu w sekretariacie osobiście lub telefonicznie pod nr 58 620-57-44.

UWAGA: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

SKARGI I WNIOSKI MOGĄ BYĆ WNOSZONE W NASTĘPUJĄCEJ FORMIE:

 • pisemnie
 • telefaxem
 • pocztą elektroniczną
 • ustnie do protokołu

Skargi i wnioski wpływające do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego są rejestrowane w Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez Oddział Organizacyjno-Prawny. Skargi i wnioski rozpatrują komórki organizacyjne merytoryczne właściwe ze względu na przedmiot skargi (wniosku).

TERMINY ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW: 

 • Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt – załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania.
 • Skargi (wnioski) szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
 • Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku niewskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni może podtrzymać swoje stanowisko.
 • Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.
 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 • Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.

UWAGA: Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.