DEKLARACJA POLITYKI
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W GDYNI

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni jest powołana do zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego osób przebywających na terenie miasta Gdynia.

Mając na uwadze naszą misję oraz potrzeby stron zainteresowanych, dążymy do stałego podnoszenia jakości naszych działań, jak i bezpieczeństwa gromadzonych informacji oraz prawidłowego przeciwdziałania potencjalnym zachowaniom korupcyjnym w organizacji, stawiamy sobie do realizacji poniższe cele:

 • zapewnienie sprawnej i rzetelnej obsługi Klienta, która zawsze jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami zintegrowanego systemu zarządzania jakością, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania działaniami antykorupcyjnymi,
 • skuteczne zabezpieczenie przetwarzanych przez Stację informacji, ze szczególnym uwzględnieniem informacji powierzonych przez Klientów, przetwarzanie ich z zachowaniem poufności, dostępności i integralności,
 • podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnianie roli pracowników i ich angażowanie do działań na rzecz jakości prowadzonych usług, bezpieczeństwa informacji oraz działań antykorupcyjnych,
 • utrzymanie wysokiego poziomu jakości i wiarygodności wykonywanych badań w Oddziale Laboratoryjnym oraz spełnienie wszelkich wymagań Klienta, które nie naruszają kryteriów akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie (Nr Certyfikatu AB 513) oraz nie zmniejszają zaufania do jego kompetencji, bezstronności, oceny lub rzetelności działań.

Powyższe cele osiągamy przez wdrożenie, utrzymywanie i stałe doskonalenie zintegrowanego system zarządzania jakością, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania działaniami antykorupcyjnymi opartego o wymagania norm:

 • PN-EN ISO 9001:2015-10 w PSSE w Gdyni,
 • PN-EN ISO/IEC 17020:2012 w Oddziale Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,
 • PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w Oddziale Laboratoryjnym,
 • PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 w PSSE w Gdyni,
 • PN-ISO 37001:2017-05 w PSSE w Gdyni.

Wszyscy pracownicy mają możliwość czynnego zgłaszania wniosków o wprowadzenie działań korygujących lub doskonalących oraz są uprawnieni do aktywnego uczestnictwa w procesach planowania, wdrażania, utrzymywania, sprawdzania, działań korygujących i doskonalących oraz wszelkich innych działań realizowanych na rzecz ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w PSSE w Gdyni.

Dyrektor PSSE w Gdyni gwarantuje zainteresowanym stronom wewnętrznym i zewnętrznym możliwość powiadamiania o możliwych nieprawidłowościach dotyczących korupcji w organizacji, wyznaczając jako Punkt Informacyjny w PSSE w Gdyni – Głównego Specjalistę ds. Systemów Jakości i uruchamiając adres e-mail: zgloszenia@psse.gdynia.pl.

Najważniejszym elementem naszej organizacji są kompetentni i wykwalifikowani pracownicy, którzy są świadomi celów jakie chcemy osiągnąć, znają swoje obowiązki, uprawnienia i ograniczenia wynikające  z wymagań zintegrowanego systemu zarządzania jakością, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

Z uwagi na charakter naszych działań zobowiązuję Kierownika Laboratorium do przestrzegania zasad dobrej praktyki profesjonalnej oraz do jakości badań w usługach świadczonych Klientom Laboratorium, a wszystkich pracowników PSSE w Gdyni zobowiązuję do:

 • zachowania poufności zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • przestrzegania wymagań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,
 • aktywnego przeciwdziałania korupcji zgodnie z przyjętym Zintegrowanym Systemem Zarządzania.

Dyrektor PSSE w Gdyni, rozumiejąc konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości, bezpieczeństwa informacji i przeciwdziałania korupcji – deklaruje pełne wsparcie dla podejmowanych działań w zakresie ich jakości oraz bezpieczeństwa gromadzonych informacji, przeciwdziałania korupcji oraz zapewnienie niezbędnych zasobów i czasu na realizację powyższych celów.

Za stosowanie niniejszej polityki  oraz procedur Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązujących w PSSE w Gdyni odpowiada Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni pełniący funkcję Dyrektora Stacji oraz każdy pracownik na swoim stanowisku pracy.

Niniejsza polityka jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron wewnątrz i na zewnątrz PSSE w Gdyni.

 

 

Dyrektor PSSE w Gdyni
lek. med. Tomasz Kiliński

Gdynia, 2 stycznia 2019 roku