Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni informuje, że badania próbek przybrzeżnych wód powierzchniowych pobranych w dniu 16.05.2018r. wykazały, że jakość wody w badanym zakresie, tj. obecności Escherichia coli oraz bakterii z grupy Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w kąpieliskach.

W dniu 18.05.2018r. zostaną pobrane kolejne próbki wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, mając na uwadze, że jakość wód powierzchniowych może ulec zmianie, ostrzega przed kąpielą i uprawianiem sportów wodnych w Zatoce Gdańskiej.